REGJISTRIMI I NXËNËSVE - VITI SHKOLLOR 2014/15

Numri i nxënësve që mund të regjistrohen nga data 17.03.2014 për vitin shkollor 2014/15 është si në vijim:

Regjistrimi përfundon me plotësimin e vendeve të shpallura.

 

Kushtet e regjistrimit:

 

Niveli 1, arsimi fillor, (klasat I-V) dhe niveli 2 , shkolla e mesme e ultë (klasat VI-IX),

 

Në klasat I-IX mund të regjistrohen të gjithë fëmijët e moshës adekuate të cilët i plotësojnë këto kritere:

 • Kanë aftësi gjegjëse psiko-fizike
 • Posedojnë dëshminë valide për kryerjen e klasës paraprake (klasat II-IX)
 • Regjistrimit të nxënësve i paraprinë biseda me psikologun e shkollës
 •  

  Niveli 3, shkolla e mesme e lartë (klasat X-XII)

   

  Në klasat 10-12 mund të regjistrohen të gjithë fëmijët e moshës adekuate të cilët i plotësojnë këto kritere:

 • Të kenë mbaruar shkollën e mesme të ultë, ose të kenë mbaruar klasën paraprake të gjimnazit të drejtimit adekuat.
 •  

  Shkolla e mesme e lartë (klasat 10-12) funksionon sipas planprogramit mësimor të Republikës së Kosovës dhe ofron programe në këto dy drejtime:

 • 1. Gjimnazi i Shkencave Natyrore
 • 2. Gjimnazi Filologjik
 •  

  Dokumentet e nevojshme për regjistrim

   

  Klasa e parë

 • Fletëregjistrimi i plotësuar
 • Certifikata e lindjes
 • Fotokopja e një dokumenti të identifikimit të prindit ose të kujdestarit
 • Për fëmijët nën moshën minimale të arsimit të detyruar edhe vërtetimi i mjekut dhe i psikologut
 • Pagesa e paradhënies për regjistrim në lartësi prej 100 EUR. Kjo shumë zbritet nga kësti i parë i pagesës për shkollim, respektivisht kthehet nëse konstatohet se fëmija nuk i plotëson kushtet psiko-fizike për shkollim të rregullt.
 •  

  Klasa II-IX

 • Fletëregjistrimi i plotësuar
 • Certifikata e lindjes
 • Fotokopja e një dokumenti të identifikimit të prindit ose të kujdestarit
 • Dëshmia nga shkolla aktuale për kryerjen e klasës paraprake
 • Pagesa e paradhënies për regjistrim në lartësi prej 100 EUR. Kjo shumë zbritet nga kësti i parë i pagesës për shkollim.
 • Klasa X-XII

 • Fletëregjistrimi i plotësuar
 • Certifikata e lindjes
 • Fotokopja e një dokumenti të identifikimit të prindit ose të kujdestarit
 • Dëshmia nga shkolla aktuale për kryerjen e klasës paraprake
 • Pagesa e paradhënies për regjistrim në lartësi prej 100 EUR. Kjo shumë zbritet nga kësti i parë i pagesës për shkollim.
 •  

  Kushtet financiare

   

  Çmimi bazë i shkollimit për një vit, përfshirë edhe tekstet mësimore, është:

 • Për regjistrim në klasat 1-5 ……. 1850 EUR,
 • Për regjistrim në klasën 6-12….. 2050EUR
 •  

  Pagesa bëhet në tri këste:

   

  Klasat 1 deri 5:

 • ësti i parë prej 900 EUR paguhet me rastin e nënshkrimit të kontratës;
 • Kësti i dytë prej 500 EUR paguhet më së voni deri më 24 Dhjetorë 2014;
 • Kësti i tretë prej 450 EUR paguhet më së voni deri më 10 Mars 2015.
 •  

  Klasat 6 deri 12:

 • Kësti i parë prej 1000 EUR paguhet me rastin e nënshkrimit të kontratës;
 • Kësti i dytë prej 550 EUR paguhet më së voni deri më 24 Dhjetorë 2014;
 • Kësti i tretë prej 500 EUR paguhet më së voni deri më 10 Mars 2015.
 •  

  Nëse prindi ka të regjistruar edhe fëmijë të tjerë në Shkollë, atëherë shkolla ofron zbritje të çmimit bazë prej:

 • 12% për fëmijën e dytë,
 • 22% për fëmijën e tretë dhe
 • 25% për fëmijën e katërt.
 •  

  Shkolla siguron edhe këto shërbime për Nxënësin:

 • Ushqimin në restorantin e Shkollës
 • Transporti nga shtëpia deri në shkollë dhe anasjelltas ............................klasat 1 deri 5
 • Transporti nga pika të caktuara deri në shkollë dhe anasjelltas................klasat 6-12
 •  

  Transporti dhe ushqimi paguhen çdo muaj, në 9 këste (klasat 1-11 ) dhe 8 këste (maturantët), dhe atë :

 • për transport 35 € në muaj dhe
 • për ushqim (mëngjes dhe drekë) 50 € në muaj
 •  

  Nëse me rastin e nënshkrimit të kontratës bëhet pagesa e plotë për vitin shkollor atëherë çmimet zbriten për 5% .

  Ushqimi dhe Transporti nuk është i obligueshëm. Mosshfrytëzimi i ndonjërës nga këto shërbime bëhet në marrëveshje me organet udhëheqëse të shkollës.

  Apliko Online

   

  Kliko këtu
  Video