PROGRAMI VEROR

Shkolla fillore dhe e mesme “ZENIT” për herë të parë që nga themelimi organizon kurse verore për fëmijët e moshave 6-14 vjeç.
Pasi që në shkollë është kompletuar infrastruktura hapësinore për të gjitha sportet, kemi vendosur që fëmijët pas kurseve të lexim shkrimit, matematikës, gjuhës angleze dhe gjermane të relaksohen edhe me kurse të sporteve ujore dhe disciplinave tjera sportive varësisht nga përzgjedhja që ata e bëjnë.

 

Shiko në PDF Format

 

 

Përurohet Pishina Gjysmë Olimpike Zenit në Besi

Për notarët e kryeqytetit më në fund janë krijua kushte më të mira për stërvitje në ambiente të mbyllura. Në praninë e shumë të ftuarve, sportistë, drejtues të sportit, në Shkollën fillore dhe të mesme Zenit në Besi është bërë përurimi i Pishinës Gjysmë Olimpike. Lexo më shumë

 

 

REGJISTRIMI I NXËNËSVE - VITI SHKOLLOR 2015/16

Numri i nxënësve që mund të regjistrohen nga data 14.04.2015 për vitin shkollor 2015/16 është si në vijim:

Regjistrimi përfundon më 31 gusht 2015.

 

Kushtet e regjistrimit:

Niveli 1, arsimi fillor, (klasat I-V) dhe niveli 2 , shkolla e mesme e ultë (klasat VI-IX),

Në klasat I-IX mund të regjistrohen të gjithë fëmijët e moshës adekuate të cilët i plotësojnë këto kritere:

 • Kanë aftësi gjegjëse psiko-fizike
 • Posedojnë dëshminë valide për kryerjen e klasës paraprake (vlenë për klasat II-IX)
 • Regjistrimit të nxënësve i paraprinë biseda me psikologun e shkollës

 

Niveli 3, shkolla e mesme e lartë (klasat X-XII)

Në klasat 10-12 mund të regjistrohen të gjithë fëmijët e moshës adekuate të cilët i plotësojnë këto kritere:

 • Të kenë mbaruar shkollën e mesme të ultë, ose të kenë mbaruar klasën paraprake të gjimnazit të drejtimit adekuat.

 

Shkolla e mesme e lartë (klasat 10-12) funksionon sipas plan-programit mësimor të Republikës së Kosovës dhe ofron programe në këto tri drejtime:

 • 1. Gjimnazi i shkencave natyrore
 • 2. Gjimnazi filologjik dhe
 • 3. Gjimnazi i shkencave shoqërore

 

 

Dokumentet e nevojshme për regjistrim

 

Klasa I

 • Fletëregjistrimi i plotësuar
 • Certifikata e lindjes
 • Fotokopja e një dokumenti të identifikimit të prindit ose të kujdestarit
 • Për fëmijët nën moshën minimale të arsimit të detyruar edhe vërtetimi i mjekut dhe i psikologut
 • Pagesa e paradhënies për regjistrim në lartësi prej 100 EUR. Kjo shumë zbritet nga kësti i parë i pagesës për shkollim, respektivisht kthehet nëse konstatohet se fëmija nuk i plotëson kushtet psiko-fizike për shkollim të rregullt.

 

Klasat  II-IX

 • Fletëregjistrimi i plotësuar
 • Certifikata e lindjes
 • Fotokopja e një dokumenti të identifikimit të prindit ose të kujdestarit
 • Dëshmia nga shkolla aktuale për kryerjen e klasës paraprake
 • Pagesa e paradhënies për regjistrim në lartësi prej 100 EUR. Kjo shumë zbritet nga kësti i parë i pagesës për shkollim.

 

Klasat  X-XII

 • Fletëregjistrimi i plotësuar
 • Certifikata e lindjes
 • Fotokopja e një dokumenti të identifikimit të prindit ose të kujdestarit
 • Dëshmia nga shkolla aktuale për kryerjen e klasës paraprake
 • Pagesa e paradhënies për regjistrim në lartësi prej 100 EUR. Kjo shumë zbritet nga kësti i parë i pagesës për shkollim.

 

Kushtet financiare

Çmimi bazë i shkollimit për një vit, përfshirë edhe tekstet mësimore,transportin dhe ushqimin(mëngjesi dhe dreka) si dhe 2 orë në javë not me trajner profesional në pishinën gjysmë olimpike të shkollës është:

 • Për regjistrim në klasat 1-5 ……. 2100 €
 • Për regjistrim në klasën 6-12….. 2300 €
 • Pagesa bëhet në 12 këste të barabarta, gjegjësisht
 • 175 € në muaj për klasat I-V dhe
 • 191.7 € në muaj për klasat VI-XII

 

Nxënësit janë të obliguar që të paguajnë vetë për uniformën shkollore.

Nëse prindi ka të regjistruar edhe fëmijë të tjerë në Shkollë, atëherë shkolla ofron zbritje të çmimit bazë prej: 

 • 10% për fëmijën e dytë,
 • 20% për fëmijën e tretë dhe
 • 30% për fëmijën e katërt.

 

Bursa për nxënës:

Për vitin shkollor 2015/2016 është planifikuar ndarja e 50 bursave për nxënësit e nivelit 2 dhe 3, klasat VI-XII.

Testi provues për lëndët, Gjuhë shqipe, Gjuhë angleze dhe Matematikë mbahet me 16 maj 2015,  në ora 10 në lokalet e shkollës.

 

 

Promovimi i projektit:

Projekti “Dhëmbë të shëndoshë, fëmijë të lumtur” në vehte përfshin metodat më të thjeshta, më atraktive, më të kuptueshme dhe më të pranueshme për fëmijët dhe nxënësit. Kjo fushatë është e fokusuar në edukimin e fëmijëve dhe nxënësve përmes poezive dhe vizatimeve të ndryshme. Kjo është një ndër format më të mira për promovimin e shëndetit të dhëmbëve te fëmijët dhe nxënësit, përkatësisht te gjeneratat e reja.

 

 
Apliko Online

 

Kliko këtu
Video