Këshilli i Shkollës ”ZENIT” shpallë:

KONKURS

 

Një (1) mësuese për arsim fillor, niveli 1

 

Kushtet:

Të ketë të mbaruar Fakultetin e  Edukimit, Arsimi Fillor dhe  së paku 3 vite përvojë  pune në arsim

 

Konkursi mbetet i hapur  deri më 17 mars 2015

Dokumentacioni i nevojshëm (biografia, kopja e diplomës dhe dëshmia e përvojës së punës) dërgohen në adresën: info@shkollazenit.com.

 

 

 

 

Promovimi i projektit:

Projekti “Dhëmbë të shëndoshë, fëmijë të lumtur” në vehte përfshin metodat më të thjeshta, më atraktive, më të kuptueshme dhe më të pranueshme për fëmijët dhe nxënësit. Kjo fushatë është e fokusuar në edukimin e fëmijëve dhe nxënësve përmes poezive dhe vizatimeve të ndryshme. Kjo është një ndër format më të mira për promovimin e shëndetit të dhëmbëve te fëmijët dhe nxënësit, përkatësisht te gjeneratat e reja.

 

 

REGJISTRIMI I NXËNËSVE - VITI SHKOLLOR 2014/15

Numri i nxënësve që mund të regjistrohen nga data 17.03.2014 për vitin shkollor 2014/15 është si në vijim:

Regjistrimi përfundon me plotësimin e vendeve të shpallura.

 

Kushtet e regjistrimit:

 

Niveli 1, arsimi fillor, (klasat I-V) dhe niveli 2 , shkolla e mesme e ultë (klasat VI-IX),

 

Në klasat I-IX mund të regjistrohen të gjithë fëmijët e moshës adekuate të cilët i plotësojnë këto kritere:

 

 • Kanë aftësi gjegjëse psiko-fizike
 • Posedojnë dëshminë valide për kryerjen e klasës paraprake (klasat II-IX)
 • Regjistrimit të nxënësve i paraprinë biseda me psikologun e shkollës

 

 

Niveli 3, shkolla e mesme e lartë (klasat X-XII)

 

Në klasat 10-12 mund të regjistrohen të gjithë fëmijët e moshës adekuate të cilët i plotësojnë këto kritere:

 

 • Të kenë mbaruar shkollën e mesme të ultë, ose të kenë mbaruar klasën paraprake të gjimnazit të drejtimit adekuat.

 

 

Shkolla e mesme e lartë (klasat 10-12) funksionon sipas planprogramit mësimor të Republikës së Kosovës dhe ofron programe në këto dy drejtime:

 

 • 1. Gjimnazi i Shkencave Natyrore
 • 2. Gjimnazi Filologjik

 

 

Dokumentet e nevojshme për regjistrim

 

Klasa e parë

 

 • Fletëregjistrimi i plotësuar
 • Certifikata e lindjes
 • Fotokopja e një dokumenti të identifikimit të prindit ose të kujdestarit
 • Për fëmijët nën moshën minimale të arsimit të detyruar edhe vërtetimi i mjekut dhe i psikologut
 • Pagesa e paradhënies për regjistrim në lartësi prej 100 EUR. Kjo shumë zbritet nga kësti i parë i pagesës për shkollim, respektivisht kthehet nëse konstatohet se fëmija nuk i plotëson kushtet psiko-fizike për shkollim të rregullt.

 

 

Klasa II-IX

 

 • Fletëregjistrimi i plotësuar
 • Certifikata e lindjes
 • Fotokopja e një dokumenti të identifikimit të prindit ose të kujdestarit
 • Dëshmia nga shkolla aktuale për kryerjen e klasës paraprake
 • Pagesa e paradhënies për regjistrim në lartësi prej 100 EUR. Kjo shumë zbritet nga kësti i parë i pagesës për shkollim.

 

Klasa X-XII

 

 • Fletëregjistrimi i plotësuar
 • Certifikata e lindjes
 • Fotokopja e një dokumenti të identifikimit të prindit ose të kujdestarit
 • Dëshmia nga shkolla aktuale për kryerjen e klasës paraprake
 • Pagesa e paradhënies për regjistrim në lartësi prej 100 EUR. Kjo shumë zbritet nga kësti i parë i pagesës për shkollim.

 

 

Kushtet financiare

 

Çmimi bazë i shkollimit për një vit, përfshirë edhe tekstet mësimore, është:

 

 • Për regjistrim në klasat 1-5 ……. 1850 EUR,
 • Për regjistrim në klasën 6-12….. 2050EUR

 

 

Pagesa bëhet në tri këste:

 

Klasat 1 deri 5:

 

 • Kësti i parë prej 900 EUR paguhet me rastin e nënshkrimit të kontratës;
 • Kësti i dytë prej 500 EUR paguhet më së voni deri më 24 Dhjetorë 2014;
 • Kësti i tretë prej 450 EUR paguhet më së voni deri më 10 Mars 2015.

 

 

Klasat 6 deri 12:

 

 • Kësti i parë prej 1000 EUR paguhet me rastin e nënshkrimit të kontratës;
 • Kësti i dytë prej 550 EUR paguhet më së voni deri më 24 Dhjetorë 2014;
 • Kësti i tretë prej 500 EUR paguhet më së voni deri më 10 Mars 2015.

 

 

Nëse prindi ka të regjistruar edhe fëmijë të tjerë në Shkollë, atëherë shkolla ofron zbritje të çmimit bazë prej:

 

 • 12% për fëmijën e dytë,
 • 22% për fëmijën e tretë dhe
 • 25% për fëmijën e katërt.

 

 

Shkolla siguron edhe këto shërbime për Nxënësin:

 

 • Ushqimin në restorantin e Shkollës
 • Transporti nga shtëpia deri në shkollë dhe anasjelltas ............................klasat 1 deri 5
 • Transporti nga pika të caktuara deri në shkollë dhe anasjelltas................klasat 6-12

 

 

Transporti dhe ushqimi paguhen çdo muaj, në 9 këste (klasat 1-11 ) dhe 8 këste (maturantët), dhe atë :

 

 • për transport 35 € në muaj dhe
 • për ushqim (mëngjes dhe drekë) 50 € në muaj

 

 

Nëse me rastin e nënshkrimit të kontratës bëhet pagesa e plotë për vitin shkollor atëherë çmimet zbriten për 5% .

Ushqimi dhe Transporti nuk është i obligueshëm. Mos shfrytëzimi i ndonjërës nga këto shërbime bëhet në marrëveshje me organet udhëheqëse të shkollës.

 
Apliko Online

 

Kliko këtu
Video